Na jaren van voorbereiding is enkele maanden geleden dan eindelijk de geharmoniseerde norm voor FMEA verschenen. Hierin zijn de AIAG en de VDA normen op een lijn gebracht en gemoderniseerd. Vergeleken met deze beide oude normen zijn enkele opvallende en minder opvallende veranderingen doorgevoerd. We zijn nu enkele maanden verder en vragen ons af wat de voor en nadelen zijn van de geharmoniseerde norm. In dit artikel bespreek ik enkele van de meest opvallende veranderingen.

Van twee naar een

Dat is natuurlijk een voordeel. Automotive bedrijven die zowel voor de Duitse als de overige markten produceren hoeven niet langer tussen twee normen te switchen maar kunnen zich nu op één norm concentreren. De norm is echter geen verplichting en OEM’s zijn vrij om hun eigen wensen te hebben over de uitvoering en presentatie van FMEA. In de praktijk kunt u dus nog steeds te maken krijgen met verschillende eisen van verschillende klanten. Het blijft dan ook belangrijk om een goede eigen werkwijze met FMEA te ontwikkelen en te implementeren. Wanneer deze is gebaseerd op de nieuwe norm biedt dit een uitstekend uitgangspunt om specifieke klanteisen in te vullen of in goed overleg af te wijzen.

Action Priority in plaats van RPN

Dit is een opvallende wijziging. De AP moet enkele nadelen van het oude RPN systeem ondervangen. Zo wegen bij de RPN de getallen voor Severity, Occurrence en Detectie in gelijke mate mee voor het risicogetal (S x O x D = RPN). De automotive industrie hecht echter al langere tijd veel meer waarde aan voorkomen (O) dan aan achteraf controleren (D). De AP tabellen zijn zo gemaakt dat de Detectie minder zwaar meeweegt voor het eindresultaat dan de Occurrence.
Een tweede probleem van de RPN was het denken in vaste grenswaarden. Ondanks dat dit zowel in de AIAG als in de VDA norm expliciet werd afgeraden werd in veel bedrijven nog altijd voorgeschreven dat de RPN onder een bepaalde waarde moest liggen. Meestal lag dit getal ergens rond de 100 of 150. Het denken in grenswaarden bleek onuitroeibaar. Met de invoering van de AP wordt een poging gedaan hier vanaf te komen. Zelf ben ik bang dat het toerekenen naar een gewenste score hiermee niet wordt opgelost. Immers is snel genoeg duidelijk of je met een bepaalde score een Hoge of Midden AP krijgt.

Een nieuw FMEA formulier

Voor zowel de DFMEA als de PFMEA is een nieuw formulier ingevoerd. Het valt meteen op dat dit veel meer kolommen bevat. Het formulier is daarmee een stuk ingewikkelder geworden. Het lijkt erop dat men op deze manier de uitvoering van een degelijke structuur- en functieanalyse probeert af te dwingen, iets dat in de praktijk vaak niet of onvoldoende wordt gedaan. Dat is een goede gedachte. Er is uitstekende FMEA software op de markt waarmee de structuur analyse, functionele analyse, DFMEA en FMEA-MSR in een logisch samenhangend geheel kunnen worden uitgevoerd en onderhouden. De nieuwe complexere FMEA formulieren kunnen hier vervolgens zonder veel moeite in worden vormgegeven. Echter zonder de beschikking over dergelijke software is de complexiteit van het nieuwe formulier een nadeel. Het kan makkelijk tot een averechts effect leiden, namelijk slecht ingevulde FMEA’s en (meer) weerstand bij engineers om ze uit te voeren.

Functionele analyse

De aandacht daarvoor in de nieuwe norm juich ik van harte toe. Met name voor DFMEA is de functionele analyse een heel belangrijk fundament. Zonder een degelijke functionele analyse zal de DFMEA inefficiënt verlopen en een matig of slecht resultaat geven. Wanneer er geen geïntegreerde FMEA software voorhanden is dan is Quality Function Deployment (QFD ofwel House of Quality) een uitstekend alternatief om deze uit te voeren. Met deze methode kunnen de wensen van de klant systematisch worden doorvertaald naar concrete specificaties (=functies) voor systeem, subsysteem en componenten. Door middel van diverse weegfactoren kan een selectie worden gemaakt van de meest relevante functies waarvan vervolgens de risico’s worden bepaald in de DFMEA.

Voor de PFMEA vind ik dat de beschreven functionele analyse erg complex is en heb ik niet de indruk dat dit positief bijdraagt aan het resultaat. Dat geldt vooral voor het beschreven gebruik van het Parameter Diagram. Als alternatief adviseer ik om onderstaand schema toe te passen:

Beoordelingstabellen uitgebreid

De tabellen voor Severity, Occurrence en Detectie zijn veranderd. De teksten zijn aangepast, al zijn de veranderingen vaak niet heel groot. Wel is het een belangrijk signaal dat aan alle tabellen een lege kolom is toegevoegd waarin u uw eigen voorbeelden kunt beschrijven. Dit is een groot voordeel waar u zeker gebruik van zou moeten maken. Tabellen in uw eigen bedrijfstaal en met eigen voorbeelden helpen de FMEA teams enorm om de risico’s efficiënt en consistent te kunnen waarderen.

Het FMEA rapport

De laatste stap van het FMEA proces is “FMEA documentatie”. Dit houdt in dat er een rapportage wordt opgemaakt over de FMEA. De norm doet een suggestie voor de inhoud hiervan, maar u bent vrij om hier zelf invulling aan te geven. Ik denk dat deze rapportage een handige invulling is van het punt FMEA in de PPAP. De voorgestelde inhoud van de rapportage geeft een goed beeld van de FMEA inspanning en het resultaat hiervan zonder de daadwerkelijke inhoud hiervan te overleggen.

Aandacht voor samenwerking in de keten

In de norm wordt op verschillende manieren het belang van samenwerking in de keten onderstreept en dat vind ik een goede zaak. Leveranciers dienen niet langer passief de klanteisen aan te nemen maar moeten in hun rol van specialist stappen en de klant helpen om tot een goede specificatie te komen. Andersom dient de klant openheid te geven over het design om leveranciers in staat te stellen hun design en processen hier optimaal op af te stemmen.

Aandacht voor de rol van het management

De betrokkenheid van het management is erg belangrijk om FMEA daadwerkelijk op een goede manier van de grond te krijgen in een bedrijf.  Hier werd in de oude normen ook al op gewezen maar dit wordt nu nog duidelijker aangestipt. Zo wordt bijvoorbeeld aanbevolen dat het management de risico’s met een Severity 9 of 10 met een AP van Medium of High bespreekt.

De FMEA MSR

Dit is een compleet nieuwe FMEA waarmee de beoordeling van het ontwerp (de DFMEA) wordt uitgebreid naar het werkelijke gebruik van het product in het veld. De FMEA MSR is alleen van toepassing voor complexe systemen (elektronica en software) met geïntegreerde fout monitoring & response mechanismen (sensor/processor/actuator) waarbij diagnostische detectie noodzakelijk is om voldoende veiligheid en/of nakoming van de wet te garanderen. Deze nieuwe FMEA is een direct gevolg van de toegenomen complexiteit van de autotechniek. In de FMEA MSR wordt het risico beoordeeld dat het systeem (techniek + bestuurder) een fout niet opmerkt (Monitoring) en/of er niet juist of tijdig op reageert (Response).

Conclusie

De vraag of de nieuwe norm voldoende voordelen biedt is niet voor elk bedrijf hetzelfde te beantwoorden. Wel is het zo dat de nieuwe norm een goede poging doet om de FMEA methodiek te verbeteren en aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen die er in de afgelopen 10 jaar zijn geweest. Het blijft echter van belang om niet star aan de norm vast te houden maar deze flexibel in te passen in uw eigen situatie. Ik denk dat de nieuwe norm hiervoor voldoende inspiratie en handvatten biedt en ik ben dan ook positief gestemd over deze harmonisatie.

– – – – –

Deze blog is geschreven door Nicole Mak, specialist op het gebied van FMEA. Meer weten hierover? Neem dan contact met ons op via 053 – 20 30 240 of via onderstaand formulier.