iso9001 kwaliteitsmanagement

Elke organisatie moet er voor zorgen dat de klanttevredenheid verhoogd wordt, door te voldoen aan de eisen en wensen van de klant. Daarnaast is het van belang te voldoen aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of dienst van de organisatie. De organisatie moet de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Het kwaliteitsbeleid moet tenslotte bij alle medewerkers bekend zijn en alle medewerkers moeten zich bewust zijn van kwaliteit. De ISO 9001:2015 is de nieuwe internationale norm voor kwaliteitsmanagement en beschrijft de eisen die gesteld worden aan het  kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie.

De nieuwe ISO9001 aanpak betreft een meer bedrijfskundige benadering op de organisatie en de keten waar deze onderdeel van uitmaakt. Het management heeft een veel nadrukkelijker rol dan voorheen, gedurende het traject werken het management, de kwaliteitsverantwoordelijke en Symbol nauw samen. Door de pragmatische wijze van uitvoering van Symbol sluit de ISO9001 norm aan bij de ondernemersgeest van bedrijven.

Om een maximaal rendement op onze inspanningen te realiseren, werken de adviseurs van Symbol uitsluitend ‘in-company’ zodat zij een goed beeld krijgen van de diverse bedrijfsprocessen, de organisatie en organisatiecultuur. Dit betekent dat de adviseur gedurende de looptijd van het project werkt vanuit de organisatie.

De ervaring heeft ons geleerd dat, om redenen van efficiëntie en effectiviteit, het traject tot certificering het beste gefaseerd kan verlopen. Voor uw organisatie faseren wij onze aanpak als volgt:

Fase 1: Workshop ISO9001:2015

Symbol is 1 dag aanwezig om in de ochtend een rondleiding te krijgen en het huidige kwaliteitsmanagementsysteem en business plan in te zien. Dit geeft de adviseur een beeld van hoe ISO9001 op dit moment binnen de organisatie is geïmplementeerd.

In de middag wordt er een workshop (van 4 uur) verzorgd aan het management team, de kwaliteitsverantwoordelijke en eventuele overige betrokkenen. In onderstaande illustratie is de opbouw van de nieuwe norm opgenomen.

opbouw iso9001

Tijdens deze workshop wordt het volgende besproken:

  • Wat houdt ISO9001:2015 in;
  • Wat zijn de verschillen/aanvullingen t.o.v. ISO 9001:2008;
  • Contextanalyse binnen de organisatie
  • Doelstellingen en prestatie-indicatoren

Aan het einde van deze sessie krijgen alle deelnemers het verzoek om na te denken over de stakeholders van de organisatie en de prestatie-eisen van deze stakeholders.

Fase 2: Contextanalyse

Een belangrijk onderdeel van ISO 9001:2015 is de context van de organisatie, nu en in de toekomst (zie onderstaande illustratie). In enkele sessies met het MT worden gezamenlijk de stakeholders van uw organisatie in kaart gebracht en vastgesteld welke prestatie-eisen deze stakeholders hebben. Deze prestatie-eisen dienen te worden omgezet in meetbare prestatie-indicatoren.

context van de organisatie

Als de stakeholders en prestatie-eisen zijn bepaald, dan zal er vervolgens een procesmodel (indien deze er nog niet is) worden opgesteld om zo zichtbaar te hebben welke processen van toepassing zijn binnen de organisatie. Dit om inzichtelijk te hebben welke processen van toepassing zijn voor de risicoanalyse.

Aan het einde van deze fase stelt Symbol een rapportage op waarin de contextanalyse, prestatie-eisen, prestatie-indicatoren en het procesmodel zijn opgenomen. Deze dient als basis voor de opvolgende fase.

Managementsysteem

Fase 3: Risicoanalyse, scorebepaling en risicobeheersing

In de derde fase wordt bepaald welke risico’s zich kunnen voordoen die er toe kunnen leiden dat niet wordt voldaan aan de prestatie-eisen van de stakeholders. Interne en externe risicofactoren moeten worden benoemd en daarbij moet inzichtelijk worden gemaakt, hoe de processen leiden tot acceptabele risiconiveaus.

Symbol zal dit realiseren door in sessies samen met de betrokkenen van deze processen een risicoanalyse op te stellen incl. risicobepaling. Als de risico’s van de processen zijn bepaald, dan zullen de betrokkenen de opdracht krijgen om na te denken over bestaande en nieuwe beheersmaatregelen die ervoor zorgen dat de risico’s beheerst worden.

Het doorlopen van de drie fases vormen de basis en het grootste deel van de nieuwe ISO9001 norm. Gedurende deze 3 fases heeft Symbol de organisatie leren kennen en is zichtbaar welke elementen aanvullend verbeterd of opgesteld moeten worden om te voldoen aan de norm.

Symbol zal in een korte presentatie van ca 1 uur aan het MT de status en een plan van aanpak presenteren om volledig te voldoen aan ISO9001:2015.

Fase 4: Implementatie

Op basis van het plan van aanpak worden de onderdelen van het managementsysteem, die voor een volwaardig managementsysteem conform ISO9001:2015 vereist zijn, opgesteld en uitgewerkt. Het managementsysteem wordt uiteraard in samenwerking met u en uw medewerkers opgesteld en aangepast. In onderling overleg wordt de taakverdeling tussen uw organisatie en externe ondersteuning door Symbol vastgesteld. Symbol heeft zowel ervaren als junior adviseurs in dienst, die een bijdrage kunnen leveren aan de implementatiefase.

Voorbeelden van onderdelen van de implementatiefase zijn:

  • Interne audits om de effectiviteit van de beheersmaatregelen te bepalen
  • Training van medewerkers op het gebied van continu verbeteren en ISO9001
  • Beschrijven van risicovolle processen/instructies die nog niet zijn beschreven