De ESF-subsidie ‘Duurzame inzetbaarheid’ bestaat al een aantal jaren voor ‘bedrijven en instellingen’. In de periode 2014 – 2020 stelt het Europees Sociaal Fonds (ESF) namelijk geld beschikbaar aan bedrijven en instellingen voor advies en implementatietrajecten, gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het doel is om mensen langer gezond, gemotiveerd en productief aan het werk te houden.

Voor wie?

De regeling is er voor alle bedrijven en instellingen die mensen in dienst hebben.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Projecten moeten zijn gericht op:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder veilig werken met stoffen, een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leven lang ontwikkelen, een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap, of;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

De subsidievoorwaarden zijn na te lezen op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035033/2018-06-14.

Hoogte van de subsidie en welke kosten zijn subsidiabel?

Er is per tijdvak 15 miljoen euro ESF-subsidie beschikbaar. Als er meer aanvragen zijn dan er geld is per tijdvak, wordt er geloot. Er wordt dan bekeken in welke volgorde de subsidieaanvragen worden afgehandeld. Werkgevers moeten hun aanvraag zorgvuldig indienen.

De maximale subsidie per project bedraagt € 12.500,– euro en minimaal € 6.000,– euro, waarbij 50% van de subsidiabele kosten wordt vergoed. Dit betekent dat er minimaal € 12.000,– aan subsidiabele kosten moet worden gemaakt om voor deze subsidie in aanmerking te komen.

Subsidiabele kosten zijn:

  • kosten van een adviseur van Symbol;
  • 50% van het uurtarief (max. € 50,– exclusief BTW);
  • activiteiten die betrekking hebben op het opstellen van een advies met implementatieplan of begeleiding bij de implementatie van een advies;
  • kosten die gemaakt worden binnen 12 maanden na verlening van de subsidieaanvraag.

Wanneer kunt u uw subsidieaanvraag indienen?

Als u subsidie wilt aanvragen kan dat in de volgende periodes:

  • 12 november 2018, 09.00 uur, tot en met 16 november 2018, 17.00 uur
  • 8 april 2019, 09.00 uur, tot en met 12 april 2019, 17.00 uur

Maak tijdig een account aan voor het subsidieportaal

Belangrijk is om vroegtijdig een account aan te maken in de portal van het agentschap. Pas als een organisatie een account heeft, kan de subsidie worden aangevraagd als het tijdvak open gaat. Het account kan worden aangemaakt via: https://www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl/runtime/server/session/login.html. Houd hierbij rekening met een verwerkingstijd van 4 dagen door Uitvoering Van Beleid. Meer informatie over het aanvraagproces via het portaal is te vinden op: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/aanvragen

Symbol ondersteunt aanvraag- en verantwoordingsproces

Uw aanvraag dient zeer zorgvuldig te worden ingediend. In de afgelopen jaren heeft Symbol een groot aantal verbetertrajecten op het gebied van Lean en Continu verbeteren succesvol uitgevoerd met inzet van de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid.
Symbol heeft veel ervaring in het formuleren van aanvragen en in het ondersteunen de klant hierbij waar nodig. Ook kan Symbol ondersteunen bij het opstellen en indienen van de eindrapportage (waarbij de uitvoerend externe adviseur sowieso zorg moet dragen voor een verslag van de uitgevoerde activiteiten).

Interesse?

Overweegt u gebruik te maken van deze subsidieregeling of wilt u vrijblijvend meer informatie hierover ontvangen? Vult u dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!