Symbol BV > Organisatieontwikkeling > Succesvol veranderen

Succesvol veranderen

Diverse onderzoeken concluderen dat slechts een klein deel van de complexe verandertrajecten succesvol is. Wat onderscheidt organisaties die wel in staat zijn gebleken om succesvol te veranderen? Om succesvol te zijn in Change Management dient het management te werken aan de volgende vier principes:

“If your actions inspire others to dream more,
learn more, do more and become more,
you are a leader”.

John Quincy Adams

1 – Richting

De richting van veranderingen dient centraal te worden vastgesteld, inclusief wat hierbij van de betrokken mensen en organisatie verwacht wordt. Dit helpt mensen om decentraal zelfstandig veranderingen door te zetten. Het gaat hierbij om de gemeenschappelijke doelen van de organisatie. De richting dient aan te sluiten bij de missie, visie en kernwaarden van de onderneming.

Het management dient hierin eensgezind en consistent te zijn. Verdeeldheid is desastreus. De strategie moet allesomvattend zijn en gericht op de lange termijn.

2 – Consistentie

Consistentie is de vertaling van de missie en visie naar concrete doelen en projecten. Dit dient doorvertaald te worden naar de verschillende organisatieniveaus en afdelingen. Om de beperkte resources effectief in te zetten, dient er focus aangepbracht te worden en dient het duidelijk te zijn wat de prioriteiten zijn.

Hoshin Kanri is een instrument dat ingezet wordt om deze vertaalslag te maken. Het betrekken van de gehele organisatie (catch ball) en een duidelijke communicatie zijn hierin cruciaal.

3 – Samenhang

Er dient een gedegen samenhang te bestaan tussen processen, ketens, afdelingen en individuen.Voordat processen geoptimaliseerd kunnen worden, dienen processen eerst gecreëerd en beschreven te worden. De samenhang dient ondersteunt te worden door de juiste structuren en systemen. Verder dragen de competenties van medewerkers bij aan een goede samenhang. Dit is een combinatie van opleiding en talentontwikkeling. Gedrag wordt namelijk niet alleen bepaald door ‘kunnen” (competenties en cognitieve capaciteiten), maar vooral ook door “willen” (drijfveren van talenten).

Opleiden moet niet alleen inspirerend zijn en tot nieuwe vaardigheden leiden, de opgedane kennis moet direct in de praktijk toegepast kunnen worden en leiden tot een aantoonbaar resultaat voor zowel de deelnemer als de organisatie. Naast kennisoverdracht is coaching dan ook belangrijk bij persoonlijke ontwikkeling. Symbol BV besteedt derhalve veel aandacht aan het betrekken van de organisatie en het borgen van resultaten.

4 – Feedback

Feedback verwijst naar de lerende organisatie. Dit betekent dat de organisatie dusdanig wordt ingericht dat deze zich ontwikkelt. Het organiseren hiervan is erg belangrijk voor succesvol veranderen. Het management dient dit te faciliteren. Dit betekent dat de topprioriteiten die uit de Hoshin volgen ook op de juiste manier van resources dienen te worden voorzien. Training moet aansluiten bij de behoefte van de organisatie en talenten dienen ontwikkeld te worden.

Organisatieontwikkeling is niet alleen een kwestie van nieuwe methodieken en instrumenten introduceren. Op de korte termijn zullen best verbeteringen zichtbaar zijn, maar om ook op langere termijn resultaten te behalen, is het nodig een continue verbetercultuur te creëren. Dit vergt het nodige van het management en deployment leaders die verantwoordelijk zijn voor organisatieontwikkeling.

>> Lees meer over Change Management

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief