pdca

De PDCA roadmap is de aanpak die voor Kaizen-projecten wordt gebruikt. De afkorting PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act en wordt ook wel de Deming of Shewhart cirkel genoemd.pdca cirkelPlan:

Binnen de Plan-fase wordt het probleem gedefinieerd, dat wordt gevolgd door het samenstellen van een team dat de juiste expertise heeft en de tijd krijgt om te werken aan het probleem. Het team zal zelf de probleemdefinitie en doelstellingen opstellen. Het team is ook vaak zelfstandig bevoegd om de oplossing ook daadwerkelijk te implementeren, eventueel na goedkeuring door een supervisor. In de Plan-fase gaat het team aan de slag om het probleem te analyseren en worden mogelijke oorzaken vastgesteld. Hiertoe gebruikt het team een aantal basistechnieken en brainstormtechnieken zoals de Pareto, het Ishikawa diagram (Visgraat) of de 5-Why. In deze fase zal het team tenslotte een oplossing bepalen en een implementatieplan maken. Dit zal worden gepresenteerd aan de afdelingsmanager om goedkeuring te krijgen voor de uitvoering ervan.

Do:

Tijdens de Do-fase zal het team het implementatieplan uitvoeren en de oplossingen invoeren, met als doel om de belangrijkste oorzaken van het probleem weg te nemen. Daarna zal het team gegevens van het verbeterde proces verzamelen.

Check:

Tijdens de Check-fase zal het team de gegevens van het verbeterde proces vergelijken met de initiële data. Ook zal het team het effect van de oplossing meten en verifiëren of de belangrijkste oorzaken inderdaad geëlimineerd zijn. Ook zal het team verifiëren of de output en prestatie van het verbeterde proces daadwerkelijk is wat men op voorhand had verwacht.

Act:

Tijdens de Act-fase zal het team beoordelen of de genomen maatregelen voldoende effect hebben, of dat nog aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Daarnaast is het de taak van het team om de resultaten goed te borgen, om te voorkomen dat het probleem weer terugkeert. Deze stap wordt weergegeven als de wig in de Figuur. Zonder een correcte borging van de verbetering is het risico groot dat het probleem in de toekomst terug zal keren. Overigens zal de ‘Wig’ na verloop van tijd altijd een beetje zakken. Naast aandacht voor borging is het daarom nodig om doorlopend nieuwe verbeterprojecten te initiëren.