Doel van de SLIM-regeling

Het doel van de SLIM-regeling is het vergroten van het aantal mkb-ondernemers dat een Leven Lang Ontwikkelen van werknemers in de onderneming mogelijk maakt.

Voor wie?

De volgende doelgroepen komen voor subsidie in aanmerking:

  • mkb-ondernemers: een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro en/of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijdt, berekend over het boekjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag
  • grootbedrijven (niet zijnde mkb) in de sectoren landbouw, horeca en recreatie
  • samenwerkingsverbanden van collectieven (O&O-fondsen, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, etc.).

Welke projecten komen in aanmerking?

Subsidie is beschikbaar voor de volgende initiatieven:

  • de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk of
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Welke kosten?

Subsidiabele kosten kunnen bestaan uit externe kosten, interne kosten en een opslag voor overige kosten:

  • Externe kosten zijn de kosten van een adviseur, exclusief BTW. Voor uurtarieven boven de 125 euro geldt de voorwaarde dat selectie van de adviseur moet plaatsvinden na een offerteprocedure (drie offertes)
  • Interne kosten zijn de kosten van eigen werknemers berekend op basis van het brutoloon van die personen en vermeerderd met een opslag van 32%, naar rato van individuele gerealiseerde uren en uitgaande van 1.720 werkbare uren op jaarbasis
  • Bovenop de externe en interne kosten wordt een opslag van 15% voor overige kosten berekend.

Minimum- en maximumbedragen

Voor het onderdeel individuele aanvragen voor mkb-ondernemers is jaarlijks 29,5 miljoen euro beschikbaar. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de subsidiabele kosten minimaal 5.000 euro bedragen. De minimale subsidie is daarmee 60% van 5.000 euro is 3.000 euro. De maximale subsidie is 24.999 euro om onder de norm voor extra administratieve verplichtingen te blijven. Het subsidiepercentage voor mkb-ondernemers is dus 60%. Voor kleine ondernemers – dit zijn ondernemers met minder dan 50 werkzame personen – bedraagt het subsidiepercentage zelfs 80%. Bij een beschikbaar budget van 29,5 miljoen en een gemiddelde subsidie van 10.000 euro.

Welke opleidingen?

Opleidingen die vaak gekozen worden in het kader van het ontwikkelplan zijn de opleidingen waarbij wordt geleerd om resultaat te behalen door processen te verbeteren, waardoor er efficiënter wordt gewerkt en door beter samen te werken in de processen. Onze opleidingen die hierbij het beste aansluiten zijn:

Interesse en meer weten?

Meer weten over deze regeling en het maken van een opleidingsplan? Neem dan contact met ons op via 053 – 20 30 240 of vul onderstaand formulier in. We helpen je graag!