CIMM Groeimodel

De methode voor continue verbetering, die het beste bij een bepaalde organisatie past, hangt sterk af van het volwassenheidsniveau van die organisatie. Dit geldt ook voor de bijbehorende principes en technieken. Om organisaties te ondersteunen bij het toepassen van de best passende verbetermethodiek, is het ‘Continuous Improvement Maturity Model’ (CIMM™) ontwikkeld. Binnen het CIMM-groeimodel worden alle best-practices en technieken van verschillende verbetermethodes samengevat in één raamwerk.

Het CIMM-groeimodel brengt inzicht in de volwassenheid vanuit een tweetal invalshoeken. Aan de ene kant wordt gekeken naar de technieken die binnen het continu verbeteren worden toegepast. Dit wordt de ‘Proceskant’ of de ‘What’ genoemd. Aan de andere kant wordt gekeken naar de volwassenheid van de organisatie. Dit wordt de ‘Organisatiekant’ of de ‘Who’ genoemd.

Volwassenheid van de processen (‘What’)

Binnen de proceskant wordt gekeken naar de verschillende methoden en technieken vanuit het vakgebied van continu verbeteren. Er wordt gekeken of bepaalde methoden überhaupt bekend zijn en er wordt gekeken in welke mate deze wordt toegepast en is geborgd.

Zo kan het zijn dat 5S-werkplekorganisatie wel bekend is bij medewerkers, maar dat de werkomgeving nog steeds niet netjes is. Er worden binnen het CIMM-groeimodel vijf niveaus onderscheiden. Deze niveaus moeten zoveel mogelijk sequentieel worden doorlopen. Het wordt niet aangeraden om te snel door te gaan naar een hoger CIMM-niveau als de lagere niveaus onvoldoende ontwikkeld en geborgd zijn.

Zo heeft het bijvoorbeeld weinig zin om statistische technieken toe te passen voor het verminderen van variatie (Level IV) als processen nog niet stabiel en voorspelbaar zijn (Level III).

cimm roadmap

CIMM Levels - Proces

CIMM level I – Creëer een solide fundament (Structured)

Voordat organisaties kunnen gaan werken aan procesverbeteringsprogramma’s zoals Lean en Six Sigma, is het noodzakelijk dat een goede basis wordt gelegd. Het uitgangsprincipe van het eerste niveau omvat een veilige en georganiseerde werkomgeving, betrouwbare apparatuur, gestandaardiseerd werk (duidelijke procedures, werkinstructies en protocollen), een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem en een betrouwbaar en toegankelijk systeem voor het loggen en raadplegen van procesdata. Dit fundament zorgt voor een solide basis voor alle toekomstige initiatieven en verbeterprogramma’s.

CIMM level II – Creëer een continue verbetercultuur (Managed)

Het tweede niveau richt zich op het creëren van een cultuur waarin alle medewerkers bij het verbeterproces betrokken worden. Dit niveau volgt de Kaizen-filosofie van Masaaki Imai. Kaizen richt zich op verbeteringen op de werkplek (de ‘Gemba’). De Kaizen-filosofie is gebaseerd op een proces van Continu Verbeteren in kleine stapjes. De aanpak voor verbeterprojecten op dit niveau is de PDCA-cirkel, hetgeen staat voor Plan – Do – Check – Act. Om de realisatie van een continue verbetercultuur te ondersteunen is het belangrijk om zo veel mogelijk medewerkers te betrekken zodat het hele team deel uitmaakt van deze cultuur. Hierbij is communicatie over de dagelijkse gang van zaken belangrijk om iedereen op de hoogte te houden en betrokken te houden met de dagelijkse prestaties. Dit wordt o.a. bereikt door de invoering van performance- en verbeterborden. Op regelmatige basis worden korte stand-up meetings georganiseerd met alle betrokkenen om de output en de actuele problemen te bespreken en te bepalen welke acties er genomen moeten worden. Op dezelfde wijze wordt ook de voortgang van verbeterprojecten besproken.

 

e

CIMM level III – Creëer stabiele en voorspelbare processen (Predictable)

Het derde niveau richt zich op het creëren van stabiele en betrouwbare processen met een voorspelbare uitkomst. Het voornaamste doel van het creëren van voorspelbare processen is het voorkomen van stress, firefighting, lange levertijden, hoge voorraden en slechte kwaliteit. Met andere woorden, het creëren van een omgeving waar men weet wat gaat gebeuren en waar duidelijke beloftes kunnen worden gedaan naar de klant. Vergeet niet dat een betrouwbare leverdatum doorgaans beter is dan een snelle maar onbetrouwbare leverdatum. Dit niveau focust zich in de eerste plaats op het optimaliseren van de logistiek binnen een werkomgeving, door verspillingen in het proces te identificeren en te elimineren. Echter, hierdoor zal ook de kwaliteit automatisch verbeteren. De vijf principes van Lean vormen het uitgangspunt voor dit niveau. Krachtigste technieken die hier worden gebruikt zijn ‘Value Stream Mapping’ en ‘Process Mining’. In productieomgevingen die erg machine-intensief zijn, zoals de auto- en voedselindustrie, wordt ook ‘Total Productive Maintenance’ (TPM) vaak toegepast. ‘Theory of Constraints’ (TOC) of Bottleneck theorie is een andere krachtige methodiek. Er wordt gekeken waar taken in het proces geautomatiseerd kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door de toepassing van ‘Robotic Process Automation’ (RPA).

f

CIMM level IV – Creëer capabele processen (Capable)

Het vierde niveau richt zich op het verminderen van de variatie op de stabiele processen die zijn gecreëerd in de eerste drie niveaus. Het doel is het verhogen van de voorspelbaarheid en de kwaliteit. De verbetermethode die wordt gebruikt op dit niveau is Six Sigma. Het uitgangsprincipe van Six Sigma is het reduceren van variatie en het verhogen van de zogenaamde Capability. Hiervoor wordt de DMAIC-aanpak gevolgd, wat staat voor Define – Measure – Analyze – Improve – Control. In deze fase worden statistische technieken en data science toegepast om de procesprestatie en productkwaliteit te analyseren en te verbeteren. Om statistiek te kunnen gebruiken, zijn data nodig. Voor het verkrijgen van betrouwbare data is een goed meetsysteem noodzakelijk. Dit is dan ook een belangrijk onderdeel van dit niveau. Six Sigma projecten worden ook vaak doorbraakprojecten genoemd, omdat het doorgaans zwaardere en grotere projecten zijn, voor problemen die niet met simpele technieken zijn op te lossen. Een Six Sigma project duurt doorgaans 3 tot 6 maanden en wordt geleid door een Green of Black Belt.

 

CIMM level V – Creëer toekomstbestendige processen (Sustained)

Het vijfde niveau gaat nog een stap verder. In het ontwikkelproces van nieuwe producten of systemen wordt gebruik gemaakt van ‘Design for Six Sigma’ (DfSS). Dit is een systematische aanpak, met als doelstelling om ervoor te zorgen dat nieuwe producten op een hoog kwaliteitsniveau presteren vanaf het eerste product. DfSS brengt het proces veel eerder in een gecontroleerde en beheerste toestand door te focussen op risico’s en op de kritische eisen van de klant vanaf de eerste fase van het ontwikkelproces. Ook worden leveranciers en partners veel actiever betrokken. Het toepassen van Design for Six Sigma wordt gedaan door Reliability engineers, Black Belts en in sommige gevallen door Green Belts.
Op dit niveau kijken we ook naar Industry 4.0 en de mate waarin processen in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen (Adaptive processes). Op dit niveau passen organisaties ook nieuwe technieken toe in het operationele proces zoals ‘Internet of Things’ (IoT), Digital Twins en Artificial Intelligence.

Doe nu het CIMM assessment

Heb je je ooit afgevraagd waar je staat op het gebied van continu verbeteren en Lean-management? Of hoe je een cultuur van voortdurende verbetering kunt ontwikkelen? Dit zijn cruciale vragen voor bedrijven die serieus bezig zijn met het ontwikkelen van hun operationele processen.


Met ons CIMM assessment krijg je niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken, maar ontdek je ook wat de volgende stappen moeten zijn. Dit assessment vormt het vertrekpunt voor het ontwikkelen van een op maat gemaakt continu verbeterprogramma dat perfect aansluit bij jouw organisatiebehoeften.
Wacht niet langer. Neem vandaag nog de leiding over je operationele toekomst.

Volwassenheid van de organisatie (‘Who’)

Zoals gezegd kijkt het CIMM-groeimodel naast de volwassenheid van de ‘Proceskant’ ook naar de volwassenheid van de ‘Organisatiekant’.

Binnen deze invalshoek wordt gekeken naar Klantwaarde, de Strategie van de organisatie, de stijl van het Leiderschap, Houding & Gedrag en Competenties van medewerkers.

CIMM groeimodel

CIMM Levels - Organisatie

CIMM customer

Klantwaarde

Om goede producten en diensten te leveren is het belangrijk dat medewerkers weten wat belangrijk is voor de klant. Vaak wordt gedacht dat we de klant begrijpen en weten wat belangrijk voor de klant is. Dit blijkt maar al te vaak niet te kloppen. Een goede afstemming met de klant over verwachtingen en kritische parameters is daarom van belang. Dit kan o.a. door regelmatige afstemming over performance, door survey‘s en door benchmarking.

CIMM Strategy

Strategie

Medewerkers zijn meer betrokken en gemotiveerd door waarom ze dingen doen, dan door wat ze doen. Een duidelijke visie, richting en focus zijn hierin cruciaal. Zonder een heldere strategie koerst de organisatie niet effectief op haar doel af. In Lean-termen noemen we dit de ‘True North’. De strategie moet zorgen voor samenwerking en afstemming tussen de verschillende delen van de organisatie en verbindt de strategische en operationele doelstellingen, initiatieven en uitvoering. Om zeker te stellen dat gestelde doelen ook gehaald worden, is het nodig om focus aan te brengen.

CIMM Leadership / leiderschap

Leiderschap

Continu verbeteren mag niet enkel gericht zijn op zaken als efficiëntie, omdat er meer in het leven is dan winst en tevreden klanten. Continu verbeteren moet ook langdurige en zinvolle doelstellingen omvatten, zoals duurzaamheid en het creëren van een inspirerende en gezonde werkomgeving. Continu verbeteren bestaat uit zowel zichtbare als onzichtbare aspecten. De zichtbare aspecten zijn de technieken en activiteiten, zoals verbeterborden, projecten en analyses. De onzichtbare aspecten zijn leiderschap, communicatie en competenties, maar ook verantwoordelijkheid, eigenaarschap en discipline. Het gaat niet alleen om het verbeteren van de processen, maar ook om het ontwikkelen van de organisatie en de medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat de meeste Lean-transformaties zich alleen richten op de zichtbare aspecten. Onzichtbare aspecten zoals leiderschap, managementstrategie, financiële mogelijkheden, competenties van medewerkers en organisatiecultuur blijken echter belangrijke succesfactoren te zijn voor de implementatie van Continu Verbeteren.

CIMM behavior / gedrag

Houding & Gedrag

Bij de implementatie van Continu Verbeteren is het belangrijk dat het veranderkundige aspect voldoende aandacht krijgt. Sterker nog, om Continu Verbeteren succesvol te kunnen laten renderen is ook de borging van de methodiek in nieuw gedrag en gewoontes noodzakelijk. Mensen zijn al snel geneigd in oud gedrag te vervallen als het nieuwe gewenste gedrag nog geen gewoonte is. Ten onrechte wordt dan soms geroepen dat Continu Verbeteren niet heeft gewerkt, terwijl tijdens de transformatie verzuimd is voldoende aandacht aan medewerkers te besteden. Om medewerkers zo ver te krijgen dat ze oude gewoontes loslaten en een nieuwe manier van werken accepteren, kan een methode als ‘Organizational Behavior Management’ (OBM) ingezet worden. Dit is een wetenschappelijk bewezen methode voor gedragsverandering binnen organisaties. OBM is een methode om het beste in mensen naar boven te halen, waardoor werkplezier en werkprestaties toenemen.

CIMM Competences / competenties

Competenties

Een lerende organisatie is de term die wordt gegeven aan een organisatie die de constante ontwikkeling van haar medewerkers faciliteert en zichzelf voortdurend transformeert. We spreken hierin vaak over de competenties die een medewerker voor een bepaalde functie of taak nodig heeft. Competenties is het geheel van kennis, vaardigheden en attitude. Kennis is de theoretische informatie die een medewerker heeft. Dit kan o.a. ontwikkeld worden door het volgen van trainingen, door studies en door te praten met collega’s. Vaardigheden zijn de fysieke handelingen waarmee de medewerker laat zien hoe bekwaam hij of zij is. Deze kunnen ontwikkeld worden door het toepassen van de kennis en door te oefenen. Attitude is de wijze waarop de medewerker een bepaald gedrag laat zien bij het uitoefenen van de functie, ook wel houding genoemd. Dit wordt sterk beïnvloed door de cultuur die in een organisatie heerst en is het resultaat van jarenlange samenwerking tussen collega’s en de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan.

CIMM logo colored

CIMM assessment

Ben je klaar om diepgaand te begrijpen hoe jouw organisatie presteert op het gebied van continu verbeteren en Lean-management? Wil je effectief stappen zetten naar een cultuur van voortdurende verbetering? Cruciale vragen voor elke onderneming die streeft naar operationele excellentie.
Ons CIMM assessment verschaft helder inzicht in waar je nu staat en identificeert de noodzakelijke acties voor toekomstige groei. Het biedt een concrete basis voor het opstellen van een specifiek verbeterprogramma dat geheel is afgestemd op de behoeften van jouw organisatie.

Begin vandaag nog met het transformeren van je operationele processen. Klik hier om te beginnen.