DMADV

Design for Six Sigma volgt een andere roadmap dan de reguliere Six Sigma DMAIC-roadmap. Een veelgebruikte roadmap is de DMADV-roadmap, dat staat voor Define, Measure, Analyze, Design en Verify. Terwijl de DMAIC wordt toegepast in doorbraakprojecten om bestaande problemen op te lossen (CIMM levels III en IV), wordt de DMADV toegepast in innovatieprojecten om problemen te voorkomen.

Overeenkomsten DMAIC en DMADV

Er zijn een aantal overeenkomsten tussen de DMAIC- en DMADV-roadmap. Het zijn beiden datagedreven benaderingen, maken beiden gebruik van soortgelijke technieken en worden beiden gebruikt om defecten te minimaliseren. Om dit te bereiken, gebruiken beide roadmaps dezelfde tools en technieken, zoals de MSA, het toetsen van hypothesen, DOE, enz. Daarom kunnen alle tools en technieken die binnen Six Sigma worden gebruikt ook binnen Design for Sigma worden gebruikt.

Define:

De Define-fase is vergelijkbaar met de DMAIC Define-fase. De meeste DMADV-projecten beginnen met een risico of specificatie die nieuw is voor de organisatie of moeilijk te halen is. Het doel van een DAMDV-project is om dit risico te onderzoeken en oplossingen hiervoor te definiëren. Als de oplossing voor het risico reeds bekend is, is er geen noodzaak om een DAMDV-project te starten.

Net als DMAIC-projecten zal de Champion een projectteam samenstellen en de projectmanager aanwijzen. Tijdens de Define-fase zal een Project Charter worden opgesteld die de probleemstelling (risico), de doelstellingen, de scope en de planning bevat. Dit moet allemaal in overeenstemming zijn met het overkoepelende project, de Voice of the Customer en de Voice of the Business.

De Define-fase moet ook een inschatting geven van de financiële consequenties, gekoppeld aan de risico’s. Vaak is een harde onderbouwing hier niet mogelijk, omdat de kans dat het risico daadwerkelijk optreedt niet bekend is. Daarom is een inschatting door het team en de Champion voldoende om de tijd, de middelen en het budget te rechtvaardigen om het project te starten. In sommige gevallen wordt het missen van de business als uitgangspunt genomen.

 

Measure:

Binnen de Measure-fase wordt het risico of de eis van de klant concreet en specifiek gemaakt. De specifieke maatstaven worden kritische karakteristieken of ‘Critical to Quality’ (CTQ) genoemd. CTQ’s beschrijven wat belangrijk is voor de kwaliteit van het proces om te kunnen voldoen aan de klantspecificaties. Elk DAMDV-project richt zich op een beperkt aantal externe CTQ’s die een risico of klantspecificatie weerspiegelen. Het is, net als in DMAIC-projecten, nodig om te bepalen wat de eisen zijn voor de interne CTQ’s en hoe deze moeten worden gemeten. Het team moet ervoor zorgen dat het meetsysteem adequaat is door een meetsysteemanalyse (MSA) uit te voeren.

Dit kan moeilijk zijn, omdat er in een ontwikkelproject geen prototype is om metingen op uit te voeren. In dit geval kan een Monte Carlo simulatie worden gebruikt om de gevoeligheid van een prototypesysteem te analyseren en om de opbrengst en/of de Cp en Cpk waarden te voorspellen. De Monte Carlo methode is een voorspellende techniek die gebaseerd is op het genereren van een groot aantal, soms theoretische, steekproeven. Een gedetailleerde behandeling van de Monte Carlo simulatie valt buiten het bestek van dit boek.

 

Analyze:

Om een bepaalde waarde voor de kritische karakteristieken of CTQ te bereiken is het noodzakelijk om de factoren te identificeren die een invloed hebben op de prestatie van de CTQ. Het doel van de Analyze-fase is het identificeren, valideren en vastleggen van deze invloedsfactoren (x1..n) die van belang zijn voor een stabiele en capable CTQ of Y.

Er zijn meerdere methoden om potentiele invloedsfactoren te identificeren. Over het algemeen kunnen dezelfde technieken worden gebruikt als in de Analyze-fase van de DMAIC, zoals de regressieanalyse en Design of Experiments (DOE). Mogelijke invloedsfactoren worden onderzocht om de transfer-functie te bepalen, hetgeen een mathematische representatie is van de relatie tussen de invloedsfactoren (X1..n) op de CTQ of Y.

 

Design:

Als de transfer-functie is bepaald, kunnen de waarden van de invloedsfactoren worden bepaald om tot een optimaal en robuust ontwerp te komen. Om de optimale instellingen te bepalen, wordt naast Design of Experiments vaak Response Surface Modeling gebruikt. In sommige DfSS projecten is de betrouwbaarheid van producten en machines van belang. In dergelijke projecten wordt vaak gebruikgemaakt van reliability engineering of van ‘Reliability Centered Maintenance’ (RCM). Dit is een specifiek en zeer uitgebreid vakgebied. Deze technieken vallen buiten de scope van dit boek.

Binnen de Design-fase worden de eerste prototypes geproduceerd of samengesteld. Dit is ook vaak het eerste moment dat een product daadwerkelijk beschikbaar is om metingen op uit te voeren. Aan het einde van de Design-fase wordt een vrijgaveplan of testplan opgesteld, dat in de productie wordt gebruikt om producten te monitoren. In deze fase worden ook de Proces-FMEA en het Control plan bijgewerkt en werkinstructies opgesteld.

 

Verify:

Als de eerste prototypes zijn geproduceerd zijn er nog twee stappen te gaan. Ten eerste moet het design worden gevalideerd. Er moet worden zekergesteld dat de CTQ’s voldoen aan de specificaties van de klant om zo zeker te stellen dat het proces capable is. Hiervoor worden uit de eerste productiepartijen steekproeven getrokken en wordt een capability analyse gedaan. Vaak worden aan de eerste productiepartijen additionele eisen gesteld of worden extra reliability testen uitgevoerd. Dit worden ‘Launch controls’ genoemd. De laatste stap in een DAMDV-project is het bijwerken van documenten en procedures en vervolgens het project netjes afsluiten. Het feestje kan nu worden gevierd.
Net als de DMAIC-roadmap bestaat de DMADV-roadmap uit een 14-tal stappen. Er zijn verschillende varianten voor de DMADV-roadmap.

Define 1. Definieer project en bepaal afbakening
  2. Definieer functionele eisen
  3. Plan en documenteer het project
Measure 4. Vertaal functionele eisen in technische eisen Y
  5. Bepaal doelstellingen voor de eisen
  6. Evalueer het meetsysteem
Analyze 7. Ontwikkel concepten / Conceptselectie
  8. Bepaal factoren van invloed (X1..n)
  9. Bepaal f(Xi)
Design 10. Bepaal het optimale ontwerp
  11. Ontwikkel een prototype
  12. Ontwerp een vrijgaveplan / testplan
Verify 13. Valideer het ontwerp
  14. Sluit het project af

 

Zelf een expert worden?

Wil je jezelf (verder) ontwikkelen in verbeterstrategieën? Bekijk dan eens onze Lean en Lean Six Sigma trainingen. Bijvoorbeeld:

Lean Green Belt
Lean Black Belt
Lean Six Sigma Green Belt
Lean Six Sigma Black Belt

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf altijd op hoogte van nieuwste trainingen & het laatste nieuws over de verschillende sectoren. De berichten zijn geschreven door ervaren consultants in het vakgebied. Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!