Opleidingsplan

Het is altijd en overal mogelijk om het anders en beter te doen. Zelfs in de meest succesvolle organisaties zijn er kansen voor verbetering. In dat verbeterproces heeft iedere medewerker – direct of indirect – een rol. Vanuit die gedachte is het onze ambitie om organisaties, medewerkers en processen duurzaam te helpen veranderen en verbeteren.

Opleidingsplan voor organisatieontwikkeling

Symbol geeft advies op het gebied van organisatieontwikkeling, continu verbeteren, kwaliteitsmanagement en verandermanagement. We begeleiden organisaties bij het ontwikkelen en realiseren van hun verbeterstrategie. Om dit succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Het ontwikkelen van een gedegen opleidingsplan is daarom essentieel.

Zakelijke dienstverlening

In het opleidingsplan wordt beschreven hoe de organisatie omgaat met opleiden en welke medewerkers wanneer en waarvoor worden opgeleid. Uitgangspunt van het opleidingsbeleidsplan is dat men weet wat de doelgroep moet kennen en kunnen. Met andere woorden: over welke vaardigheden, houding, kennis en kunde moeten ze beschikken? Aan de andere kant zijn er de competenties die iemand daadwerkelijk heeft. In het opleidingsplan wordt beschreven hoe het verschil tussen de gewenste en de werkelijke situatie overbrugd gaat worden.

 

Het doel van een goed doordacht opleidingsplan is om de trainingen zodanig uit te voeren dat het bijdraagt aan het behalen van de persoonlijke doelstellingen van de deelnemers en tevens aan de organisatiedoelstellingen. Het is daarom de bedoeling dat de aanvrager samen met Symbol dit plan opstelt.

De opbouw van het opleidingsplan is volgens onderstaand schema opgezet.

Organisatiedoelstelling

We brengen in kaart waar de organisatie nu staat en bepalen gezamenlijk de doelstelling. Hiervoor gebruiken we het CIMM-framework. CIMM vat alle best practices elementen van veel verschillende verbetermethodieken samen in één raamwerk, langs twee assen. De eerste as richt zich op het verbeteren van de processen, terwijl de tweede as zich richt op het ontwikkelen van de medewerkers. Middels een korte assessment wordt duidelijk op welk niveau de organisatie staat op het gebied van continu verbeteren. Om een organisatie naar het hoger volwassenheidsniveau te brengen is het van belang om het ontwikkelen van de medewerkers hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de processen.

Analyse opleidingsbehoefte

Als vanuit de CIMM-assessment duidelijk is waar de organisatie staat en waar deze naartoe wil, kan ook bepaald worden welke methodiek en technieken het beste passen bij deze ontwikkelstap. Hiermee wordt ook duidelijk over welke theoretische kennis medewerkers zouden moeten beschikken om invulling te geven aan deze ontwikkelstap. Het CIMM-framework maakt verder duidelijk welke houding- en gedragskenmerken aanwezig moeten zijn bij een bepaalde verbetermethodiek. Vanuit de CIMM-assessment wordt duidelijk in hoeverre de juiste houding- en gedragskenmerken aanwezig zijn en welke interventies nodig zijn om deze te ontwikkelen.

Doelgroep- & Individuele behoefte

Op basis van de eerder omschreven organisatieontwikkelingen en strategische keuzes, kan een wens tot ontwikkeling van kennis en/of vaardigheden worden vastgesteld. Samen met de opdrachtgever en het management bepalen we de scope, het plan van aanpak en de medewerkersdoelgroep. We stellen vast wat de opleidingsbehoefte van de organisatie als geheel is, maar kijken ook naar de verschillende functies binnen de organisatie en individuele behoefte. Voor directie, management, engineers en medewerkers worden verschillende leerdoelen vastgesteld.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf altijd op hoogte van nieuwste trainingen & het laatste nieuws over de verschillende sectoren. De berichten zijn geschreven door ervaren consultants in het vakgebied. Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

Vaststelling opleidingsmethodiek

Om de kennis van medewerkers aan te laten sluiten bij de toekomstige behoefte wordt er een opleidingsdoelstelling geformuleerd. Dit betekent dat aangegeven wordt wat de uitkomst van het opleidingsprogramma dient te zijn: medewerkers moeten de technieken op een bepaald niveau kennen (kennis), maar ook kunnen toepassen (vaardigheid). Theoretische kennis kan overgedragen worden in trainingen en workshops. Echter, voor het ontwikkelen van vaardigheden is de beste manier om medewerkers te laten werken aan een verbeterproject. Voor veel van de trainingen die Symbol verzorgt is het goed mogelijk om mensen te laten werken aan een verbeterproject. Deze projecten dienen een bijdrage te leveren aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Het selecteren van de juiste projecten is daarom een belangrijk onderdeel van het opleidingsplan.

Ontwerp opleidingsprogramma

In dit element wordt een planning gemaakt van de trainingen, de deelnemers (groepen of individuen), de projecten en de locaties. Tevens worden een aantal voortgangsgesprekken en een eindevaluatie ingepland. Gedurende het programma worden een aantal KPI’s gemonitord om te bepalen of het programma de gewenste resultaten oplevert.

SLIM subsidie

Op dit moment is er voor het MKB een interessante subsidieregeling van toepassing die het mogelijk maakt om werknemers in het MKB op te leiden. Kosten die gesubsidieerd worden zijn onder andere het het doorlichten van de onderneming met als doel een oplieidings- of ontwikkelplan die de scholingsbehoefte inzichtelijk maakt vanuit het perspectief van de organisatie. Symbol kan je hierbij helpen. Ook bij het aanvragen van de subsidie helpen we je via onze partners graag verder.

Laatste nieuws/blogs